ОДСУСТВО УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ И ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА

Члан 23

Одсуство ученика са наставе је оправдано у следећим случајевима:

  1. због болести,
  2. учествовања на такмичењу, уз пријављивање од стране предметног наставника одељењском старешини;
  3. породични важни догађаји (слава, смрт члана уже породице), у трајању од једног дана,
  4. кашњење на час до 5 минута уз објашњење ученика, које цени наставник, и додатно оправдање предметног наставника одељенском старешини;
  5. због задужења по налогу предметног наставника уз сагласност одељењског старешине или по налогу одељењског старешине.

Члан 24.

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

1) за упис детета у школу;

2) за редовно похађање наставе;

3) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;

4) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

Члан 25

Изостанке са наставе до два дана ученику, на основу личног разговора са одељењским старешином, правда родитељ, односно законски заступник ученика, а преко два дана –лекар дома здравља, путем лекарске потврде, односно уверења.

Изузетно, изостанке са наставе преко два дана може правдати родитељ путем писане изјаве у којој ће навести разлог одсуствовања детета, с тим да је дискреционо право одељењског старешине да изостанке оправда на овај начин.

Члан 26

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника и јединицу локалне самоуправе о детету које није уписано у први разред, најкасније 15 дана пре почетка школске године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе.

Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из претходног става овога члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.