Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, а родитељ не обавести Школу о томе, одељенски старешина ће одмах контактирати његовог родитеља, односно старатеља.

Изостајање са наставе правда се лекарским оправдањем.

Изузетно, до 5 наставних дана у школској години родитељ или старатељ може лично да оправда без лекарског оправдања.

Изостајање са наставе ученика ради учешћа у различитим видовима спортских, културних или научних активности (радионица, семинара, културно-уметничких манифестација, као и ради;спортских обавеза ученика - припрема за такмичење или такмичење, али не и тренинге) до три дана правда одељенски старешина уз писану молбу родитеља који уз молбуприлажеоправдање клуба или друштва које ангажује ученика. Преко три дана уз исту документацију правда директор школе.

Директор школе може ученика оправдано пустити са наставе до 10 дана ради породичних обавеза ученика у земљи, односно до месец дана ради породичних обавеза ученика уиностранству, а на основу молбе коју подноси родитељ (старатељ). О молби родитеља (старатеља) ученика, одлучује директор након прибављеног мишљења одељенског сатрешине.

Оправдања за изостајање са наставе одељенском старешини доноси искључиво родитељ или старатељ.

Изузетно, родитељ (старатељ) уколико је спречен да дође у Школу и да донесе оправдање, телефоном обавестити одељенског старешину, а ученик у том случају може да преда оправдање.

Изостанке ученика родитељи (старатељи) су дужни да оправдају у року од 10 (десет) дана од дана повратка на наставу.

Изостанци који се у том року не оправдају одељенски старешина је дужан да евидентира као неоправдане изостанке.

Злоупотреба уверења, оправдања и исправе и лажно представљање представља повреду обавезе ученика.

У нарушеном здравственом стању ученик не треба да долази у школу.

Ученик на боловању не сме да долази само на поједине часове по личној вољи, а нарочито не ради одговарања неког предмета

Наставник не сме да прими ученика који је на боловању на час.

Ученик који је на боловању не сме да се појављује у Школи или дворишту Школе.