slika5

Занимање у ком ученици стичу теоријска знања, умења и вештине које обезбеђују стручну оспособљеност за обављање превентивних мера за заштиту животне средине и њено обнављање. Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: праћење емисије штетних материја у технолошким процесима, управљање процесима са циљем смањења штетних материја, праћење испуштања загађивача у животну средину, старање о правилном складиштењу хемикалија, извршавање физичких, хемијских и микробиолошких испитивања воде, ваздуха и тла, контролисање параметара у постројењима за пречишћавање воде и ваздуха, рад на заштити животне средине и њеној ревитализацији, старање о примени прописа из ове области.

Четворогодишњи програм за смер: Teхничар за заштиту животне средине