Занимање у ком се ученици оспособљавају за правилно схватање одрживог развоја (енергетска ефикасност и чистија производња). Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: оспособљавање ученика за принцип складиштења и транспорта отпада, за правилну валоризацију секундарних сировина, за правилно управљање и рециклажу отпада, за рад на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала, стицање знања о прописима и примени прописа, стицање знања да се стара о заштити животне средине у пословима рециклаже.

Четворогодишњи програм за смер: Техничар за рециклажу