About The Author

Super User

Super User

Want to reach this author? | Website: http://templaza.com

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

Час Почетак Крај
1. 0730 0815
2. 0820 0905
3. 0910 0955
4. 1010 1055
5. 1100 1145
6. 1150 1230
7. 1235 1315
8. 1325 1410
9. 1415 1500
10. 1515 1600
11. 1605 1650
12. 1655 1740
13. 1745 1825
14. 1830 1915

 

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

ОДСУСТВО УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ И ПРАВДАЊЕ ИЗОСТАНАКА

Члан 23

Одсуство ученика са наставе је оправдано у следећим случајевима:

 1. због болести,
 2. учествовања на такмичењу, уз пријављивање од стране предметног наставника одељењском старешини;
 3. породични важни догађаји (слава, смрт члана уже породице), у трајању од једног дана,
 4. кашњење на час до 5 минута уз објашњење ученика, које цени наставник, и додатно оправдање предметног наставника одељенском старешини;
 5. због задужења по налогу предметног наставника уз сагласност одељењског старешине или по налогу одељењског старешине.

Члан 24.

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

1) за упис детета у школу;

2) за редовно похађање наставе;

3) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;

4) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

Члан 25

Изостанке са наставе до два дана ученику, на основу личног разговора са одељењским старешином, правда родитељ, односно законски заступник ученика, а преко два дана –лекар дома здравља, путем лекарске потврде, односно уверења.

Изузетно, изостанке са наставе преко два дана може правдати родитељ путем писане изјаве у којој ће навести разлог одсуствовања детета, с тим да је дискреционо право одељењског старешине да изостанке оправда на овај начин.

Члан 26

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника и јединицу локалне самоуправе о детету које није уписано у први разред, најкасније 15 дана пре почетка школске године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе.

Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из претходног става овога члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment
Први разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
1. Ђукановић Вера I1 Понедељак 1145 - 1230
2. Кекић Маргита
I2 Уторак 1235 - 1315
3. Рајчевић Сања
I3 Уторак 1145 - 1230
4. Павловић Марија
I4 Понедељак 1325 - 1410
5. Миљковић Јелена
I5 Уторак 1100 - 1145

Други разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
6. Живановић Бошко
II1 Среда 1010 - 1055
7. Тршић Светлана
II2 Понедељак 1415 - 1500
8. Лекић Мирјана
II3 Уторак 1100 - 1145
9. Комненић Славица
II4 Четвртак 1100 - 1145

Трећи разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
10. Анђелковић Биљана
III1 Понедељак 1145 - 1230 
11. Богдановић Снежана
III2 Уторак 1745 - 1830
12. Павловић Љубица
III3 Понедељак 0815 - 0900
13. Остојић Душица
III4 Уторак 1010 - 1100

Четврти разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
14. Којић Бранка
IV1 Понедељак 1145 - 1230
15.  Ђуричић Душица
IV2 Понедељак 1235 - 1315
16. Михаиловић Томислав
IV3 Петак 1130 - 1230

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

 Директор школе

0730 - 1530

Секретар школе

0730 - 1530
Издавање потврда 1200 - 1400
Рад са странкама 0800 - 1000

ПП служба школе

0800 - 1600

Школска библиотека

0800 - 1600

Шеф рачуноводства и административно-финансијски радник

0730 - 1530

Помоћно-техничко особље

Прва смена: 0700 - 1500
Друга смена: 1200 - 2000

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

 

Школа образује и васпитава редовне и ванредне ученике у три подручја рада и укупно седамнаест образовних профила и то:

Делатност школе
Подручје рада Образовни профил
Година
учења
Хемија и
графичарство

Хемијско технолошки техничар

Хемијски лаборант

Техичар за индустријску фармацеутску тех.

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за рециклажу

Израђивач хемијских производа

Носилац заштитних превлака

Гумар

Пластичар

Техничар припреме графичке производње

Бирографичар

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

3

Текстилство и
кожарство

Конфекцијски техничар

Модни кројач

Конфекционар - кројач

Обућарски радник

4

3

3

3

Личне услуге

Мушки фризер

Женски фризер

Маникир - педикир

3

3

3

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

slika1Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу почела је са радом 1947. године одлуком Министарства лаке индустрије Владе ФНРЈ актом бр. 3767 од 29.06.1947. године као Индустријска школа са хемијским и металским смером. Први План и програм израдило је Министарство лаке индустрије и имао је два дела: теоријски и практични. Индустријска школа је била трогодишња, интернатског типа. Од 1959. године школа добија нову зграду, лабораторију и радионице тако да прераста у Средњу техничку школу. Од тада школа функционише као средња стручна школа са малим променама у подручјима рада и образовним профилима.

Школа је верификована за обављање делатности средњег образовања и васпитања за наведене образовне профиле решењима Министарства просвете број 022-05-223/94-03 од 06.04.1994. године, 022-5-223/94-03 од 07.09.1999. године и 022-5-223/94-03 од 08.03.2006. године. Школа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву.

Решењем Министарства просвете број 022-5-00223/94-03 од 14.04.2009. године, школа је добила сагласностslika3 за обављање проширене делатности у подручју  рада Текстилство и кожарство, а решењем број 022-05-0023/94-03 од 19.11.2010. године верификацију за образовни профил педикир-маникир у подручју рада личне услуге.

Решењем Министарства просвете и науке број 022-05-00223/94-03 од 06.03.2012. године школа је добила верификацију за образовни профил техничар за рециклажу - оглед у подручју рада геологија, рударство и металургија и хемија, нематали и графичарство у четворогодишњем трајању.

Данас школа ради под називом Стручна хемијска и текстилна школа и образује кадар у образовним профилима: техничар за индустријску фармацеутску технологију, техничар за заштиту животне средине, техничар припреме графичке производње, техничар за рециклажу, мушки и женски фризер, а новоотворени профил је педикир и маникир. Школа поседује површину од 3. 500 м2 и фискултурну салу од 486 м2.

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment
 1. Назив школе: Стручна хемијска и текстилна школа Шабац
 2. Адреса: Шабац, Хајдук Вељкова 10
 3. Телефон: 015/352-730: 015/352-766
 4. e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 5. Матични број: 07168381
 6. Шифра делатности: 8532
 7. ПИБ: 100110772
 8. Обвезник ПДВ-а: НЕ
 9. Жиро рачун: 840-94660-67 (УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ШАБАЦ)

Д и р е к т о р

Проф. Владa Кекић

Страна 5 од 5