About The Author

Super User

Super User

Want to reach this author? | Website: http://templaza.com

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Занимање у ком се ученици оспособљавају за правилно схватање одрживог развоја (енергетска ефикасност и чистија производња). Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: оспособљавање ученика за принцип складиштења и транспорта отпада, за правилну валоризацију секундарних сировина, за правилно управљање и рециклажу отпада, за рад на управљању рециклажом гвожђа и челика, обојених метала и племенитих метала, стицање знања о прописима и примени прописа, стицање знања да се стара о заштити животне средине у пословима рециклаже.

Четворогодишњи програм за смер: Техничар за рециклажу

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

slika5

Занимање у ком ученици стичу теоријска знања, умења и вештине које обезбеђују стручну оспособљеност за обављање превентивних мера за заштиту животне средине и њено обнављање. Делокруг послова и радних задатака овог образовног профила је: праћење емисије штетних материја у технолошким процесима, управљање процесима са циљем смањења штетних материја, праћење испуштања загађивача у животну средину, старање о правилном складиштењу хемикалија, извршавање физичких, хемијских и микробиолошких испитивања воде, ваздуха и тла, контролисање параметара у постројењима за пречишћавање воде и ваздуха, рад на заштити животне средине и њеној ревитализацији, старање о примени прописа из ове области.

Четворогодишњи програм за смер: Teхничар за заштиту животне средине

 

/ by Super User
/ петак, 05 фебруар 2016
/ 0 Comment

Занимање у ком ученици стичу теоријска и практична знања, вештине и потребну стручну оспособљеност за израду фармацеутских производа, а које су у функцији несметаног развоја и основ су за даље опште и стручно образовање и напредовање. Делокруг послова и радних задатака за овај образовни профил су: припрема сировина за израду фармацеутских производа, функционално и брзо праћење промена и захтева у структури рада приликом производње ињекционих раствора, инфузија, лиофилизата, сирупа, капи за ухо, нос и очи, лековитих масти, супозиторија, емулзија, таблета, капсула, прашкова, серума вакцина, антибиотика.

Четворогодишњи програм за смер: Техничар за индустријску фармацеутску технологију

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

Календар рада урађен је на основу  "Правилника о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2015/2016.годину" ("Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник" број 4/2015 и 6/2015 од 23.07.2015.године).

Р.б.
Образовно-васпитни рад,
школски распусти, 
саопштавање успеха,
матура, празници
ТрајањеНапомена
ОдДо
1. Облици образовно-васпитног рада
1.1. I полугодиште 01.09.2017. 31.01.2018. I-IV
1.2. II полугодиште 12.02.2018. 21.06.2018. I, II, III
12.02.2018. 31.05.2018.
III, IV завршни
разред
1.3. Број наставних седмица 37
1.4. Број наставних дана  185
1.5.
Замена радних дана због
једнаке заступљености 
2. Школски распусти
2.1. Јесењи распуст  09.11.2017. 10.11.2017.
2.2. Зимски распуст 
03.01.2018.
01.02.2018.
08.01.2018.
09.02.2018.
2.3. Пролећни распуст  02.04.2018. 09.04.2018.
2.4. Летњи распуст  21.06.2018. 31.08.2018.
3. Саопштавање успеха и матура
3.1. Прво тромесечје 08.11.2017.
3.2. Одељенско веће  30.01.2018. I - IV
3.3. Наставничко веће  31.01.2018. I - IV
3.4.
Подела ђачких књижица
(крај првог полугодишта) 
31.01.2018. I - IV
3.5. Друго тромесечје 30.03.2018.
III, IV
завршни разред
3.6. Друго тромесечје  10.04.2018. I, II, III
3.7. Одељенско веће  30.05.2018.
III, IV
завршни разред
3.8. Наставничко веће
31.05.2018.
III, IV
завршни разред
3.9. Одељенско веће 21.06.2018. I, II, III
3.10. Наставничко веће  25.06.2018. I, II, III
3.11.
Подела сведочанстава
(крај другог полугодишта) 
05.06.2018.
III, IV
завршни разред
3.12.
 Подела сведочанстава
(крај другог полугодишта)
28.06.2018. I, II, III
4. Празници
4.1. Државни празници
Дан примирја у I светском рату 11.11.2017. Нерадни дан
Први мај - празник рада  1. и 2.05.2018. Нерадни дан
Дан уставности Републике Србије  15. и 16.02.2018. Нерадни дан
4.2. Школски празници
Дан Светог Саве 27.01.2018. Радни-ненаставни
Видовдан - дан школе  28.06.2018. Радни-ненаставни

 Организација испита у школи

ЈУН

АВГУСТ

Пријављивање разредних и поправних испита

1.

16-17.

Разредни и поправни испити

4-8.

20-24.

Пријава завршног и матурског испита

8.

24.

Писмени из срског језика и књижевности

11.

27.

Изборни предмети

12-13.

28.

Одбрана матурског рада

14, 15, и 16.

29-30.

Одбрана завршног рада

14. и 15.

29.

Упис ученика другог, трећег и четвртог разреда

31.

Уручивање сведочанстава и књижица

22.

31.

Уручивање диплома

20.

31.

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

Час Почетак Крај
1. 0730 0815
2. 0820 0905
3. 0910 0955
4. 1010 1055
5. 1100 1145
6. 1150 1230
7. 1235 1315
8. 1325 1410
9. 1415 1500
10. 1515 1600
11. 1605 1650
12. 1655 1740
13. 1745 1825
14. 1830 1915

 

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, а родитељ не обавести Школу о томе, одељенски старешина ће одмах контактирати његовог родитеља, односно старатеља.

Изостајање са наставе правда се лекарским оправдањем.

Изузетно, до 5 наставних дана у школској години родитељ или старатељ може лично да оправда без лекарског оправдања.

Изостајање са наставе ученика ради учешћа у различитим видовима спортских, културних или научних активности (радионица, семинара, културно-уметничких манифестација, као и ради;спортских обавеза ученика - припрема за такмичење или такмичење, али не и тренинге) до три дана правда одељенски старешина уз писану молбу родитеља који уз молбуприлажеоправдање клуба или друштва које ангажује ученика. Преко три дана уз исту документацију правда директор школе.

Директор школе може ученика оправдано пустити са наставе до 10 дана ради породичних обавеза ученика у земљи, односно до месец дана ради породичних обавеза ученика уиностранству, а на основу молбе коју подноси родитељ (старатељ). О молби родитеља (старатеља) ученика, одлучује директор након прибављеног мишљења одељенског сатрешине.

Оправдања за изостајање са наставе одељенском старешини доноси искључиво родитељ или старатељ.

Изузетно, родитељ (старатељ) уколико је спречен да дође у Школу и да донесе оправдање, телефоном обавестити одељенског старешину, а ученик у том случају може да преда оправдање.

Изостанке ученика родитељи (старатељи) су дужни да оправдају у року од 10 (десет) дана од дана повратка на наставу.

Изостанци који се у том року не оправдају одељенски старешина је дужан да евидентира као неоправдане изостанке.

Злоупотреба уверења, оправдања и исправе и лажно представљање представља повреду обавезе ученика.

У нарушеном здравственом стању ученик не треба да долази у школу.

Ученик на боловању не сме да долази само на поједине часове по личној вољи, а нарочито не ради одговарања неког предмета

Наставник не сме да прими ученика који је на боловању на час.

Ученик који је на боловању не сме да се појављује у Школи или дворишту Школе.

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment
Први разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
1. Ђукановић Вера I1 Среда 0910 - 0955
2. Тршић Светлана
I2 Четвртак 1100 - 1145
3. Ненадовић Мирјана
I3 Среда 1010 - 1055
4. Комненић Славица
I4 Уторак 1100 - 1145

Други разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
5. Анђелковић Биљана
II1 Петак 1100 - 1145
6. Богдановић Снежана
II2 Петак 1315 - 1400
7. Павловић Љубица
II3 Среда 1415 - 1500
8. Остојић Душица
II4 Петак 1150 - 1230

Трећи разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
9. Којић Бранка
III1 Петак 1410 - 1500 
10. Ђуричић Душица
III2 Уторак 1010 - 1055
11. Михаиловић Томислав
III3 Петак 1000 - 1100
12. Кекић Маргита
III4 Четвртак 1100 - 1145

Четврти разред
Редни
број
Наставник Одељење Дан Време
13. Лекић Мирјана
IV1 Петак 1150 - 1230
14. Рајчевић Сања
IV2 Среда 1235 - 1325
15. Нећак Милан
IV3 Уторак 1415 - 1500

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

 Директор школе

0730 - 1530

Секретар школе

0730 - 1530
Издавање потврда 1200 - 1400
Рад са странкама 0800 - 1000

ПП служба школе

0800 - 1600

Школска библиотека

0800 - 1600

Шеф рачуноводства и административно-финансијски радник

0730 - 1530

Помоћно-техничко особље

Прва смена: 0700 - 1500
Друга смена: 1200 - 2000

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

 

Школа образује и васпитава редовне и ванредне ученике у три подручја рада и укупно седамнаест образовних профила и то:

Делатност школе
Подручје рада Образовни профил
Година
учења
Хемија и
графичарство

Хемијско технолошки техничар

Хемијски лаборант

Техичар за индустријску фармацеутску тех.

Техничар за заштиту животне средине

Техничар за рециклажу

Израђивач хемијских производа

Носилац заштитних превлака

Гумар

Пластичар

Техничар припреме графичке производње

Бирографичар

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

3

Текстилство и
кожарство

Конфекцијски техничар

Конфекционар - кројач

Обућарски радник

4

3

3

Личне услуге

Мушки фризер

Женски фризер

Маникир - педикир

3

3

3

/ by Super User
/ среда, 03 фебруар 2016
/ 0 Comment

slika1Стручна хемијска и текстилна школа у Шапцу почела је са радом 1947. године одлуком Министарства лаке индустрије Владе ФНРЈ актом бр. 3767 од 29.06.1947. године као Индустријска школа са хемијским и металским смером. Први План и програм израдило је Министарство лаке индустрије и имао је два дела: теоријски и практични. Индустријска школа је била трогодишња, интернатског типа. Од 1959. године школа добија нову зграду, лабораторију и радионице тако да прераста у Средњу техничку школу. Од тада школа функционише као средња стручна школа са малим променама у подручјима рада и образовним профилима.

Школа је верификована за обављање делатности средњег образовања и васпитања за наведене образовне профиле решењима Министарства просвете број 022-05-223/94-03 од 06.04.1994. године, 022-5-223/94-03 од 07.09.1999. године и 022-5-223/94-03 од 08.03.2006. године. Школа је уписана у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву.

Решењем Министарства просвете број 022-5-00223/94-03 од 14.04.2009. године, школа је добила сагласностslika3 за обављање проширене делатности у подручју  рада Текстилство и кожарство, а решењем број 022-05-0023/94-03 од 19.11.2010. године верификацију за образовни профил педикир-маникир у подручју рада личне услуге.

Решењем Министарства просвете и науке број 022-05-00223/94-03 од 06.03.2012. године школа је добила верификацију за образовни профил техничар за рециклажу - оглед у подручју рада геологија, рударство и металургија и хемија, нематали и графичарство у четворогодишњем трајању.

Данас школа ради под називом Стручна хемијска и текстилна школа и образује кадар у образовним профилима: техничар за индустријску фармацеутску технологију, техничар за заштиту животне средине, техничар припреме графичке производње, техничар за рециклажу, мушки и женски фризер, а новоотворени профил је педикир и маникир. Школа поседује површину од 3. 500 м2 и фискултурну салу од 486 м2.

Страна 4 од 6