Примери добре праксе

Општа и неорганска хемија – Иницијални тест за I-1 и I-2

Физичка хемија – додатна настава за III-2

Општа и неорганска хемија

Физичка хемија – Вежба 7 за III-2

Српски језик и књижевност – Угледни час за III-3 – Припрема и Извештај

Географија – блог

Модни кројач – блог

Фризери – онлајн ревија фризура